Powered by Maakum Websites
Succes Fotografie is officieel Funda Premium Partner.
Wij beschikken over de mogelijkheid om 360 graden opnames, plattegronden en een pictureclip video voor u te laden in Fundadesk. U krijgt van Funda automatisch een bericht wanneer de opnames zijn geladen.
 

Disclaimer

Aansprakelijkheid

  1. Succes fotografie is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolg schade en/of bedrijfsschade, waaronder in ieder geval dient te worden begrepen gederfde inkomsten. 
  2. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Succes fotografie jegens Opdrachtgever aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal de hoogte van het honorarium van Succes fotografie voor die betreffende opdracht. 
  3. Op straffe van verval van het recht van de Opdrachtgever om een beroep te doen op een gebrek van Succes fotografie in haar prestatie, dient Opdrachtgever uiterlijk binnen drie weken nadat hij dit gebrek van Succes fotografie heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, hiervan schriftelijk melding te maken aan Succes fotografie onder opgaaf van een deugdelijke onderbouwing en voorzien van relevante bescheiden. 
  4. Indien de Opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, blijft zij naast deze derden hoofdelijk aansprakelijk jegens Succes fotografie voor alle verplichtingen uit hoofde van deze opdracht.
  5. Succes fotografie is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege door Succes fotografie ingeschakelde derden.
Succes Fotografie is officieel Funda Premium Partner.
Wij beschikken over de mogelijkheid om 360 graden opnames, plattegronden en een pictureclip video voor u te laden in Fundadesk. U krijgt van Funda automatisch een bericht wanneer de opnames zijn geladen.